مهندس حميدرضا ابراهيمی

مدیر عامل شرکت آوا تِک

مهندس محمد پارسا

رئیس هیئت مدیره شرکت آوا تِک