شرکت آوا تِک بدیع پارسیان

ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های مختلف در قالب فنی و مهندسی 

گروه مهندسین آواتک به‌عنوان واحد خدمات فنی و مهندسی گروه شرکت‌های آوا با هدف نهایی تعالی فنی و ارتقای سطح دانش سازمانی با کمک منابع ارزشمند انسانی در سال 1398 تشکیل و با عنایت به رسالت تعریف‌شده این سازمان مبنی بر اجرای رویکرد سیستماتیک و تخصصی در کلیه بخش‌های چرخه حیات پروژه‌ها از ابتدای تعریف تا تحویل موقت به‌صورت گام‌به‌گام اقدام نموده است.

پروژه‌های شاخص